Územní studie Odeon

Home / Projekty / Územní studie Odeon

typ projektu: urbanismus

stav/stupeň projektu: architektonická soutěž

rok: 2009

Územní studie navrhuje urbanistickou strukturu v Ostravě, dopravní řešení a prostorovou regulaci. Dále definuje výškové a objemové limity zástavby a stanovuje výchozí kompoziční principy pro další rozvoj území. Návrh reaguje na exponovanou a významnou polohu vymezeného území, propojuje stávajících i navrhované funkce v území a řeší organizaci dopravy a dopravu v klidu. Návrh vymezuje veřejné a uliční prostory pro dopravní obsluhu území, pro pěší, cyklisty, parkování, situování uliční zeleně.

Hlavní cíle studie:

– Zkvalitnění stávajícího prostředí – nové atraktivní využití (funkčně i architektonicky)

– Zachování průchodů územím pro pěší + jejich variabilita

– Vytvoření zázemí pro cestující příměstskou hromadnou dopravou (čekárna, infocentrum, veřejné WC)

– Vytvoření několika druhů prostorů od veřejných přes poloveřejné až k soukromým včetně jejich vzájemného propojení

– Minimalizace dopadů hluku z okolní dopravy – vytvoření klidných a chráněných míst

– Zachování „zeleného rázu“ prostředí