Olešná u Rakovníka

Home / Projekty / Olešná u Rakovníka

typ projektu: urbanismus

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2019 – 2021

Cílem zpracované urbanistické studie bylo definování koncepce, vize dlouhodobého rozvoje širšího centra obce. Objednatel v zadání určil témata, kterými se studie má zabývat, součástí dokumentace je také analytická část, ze které vzešly další podněty. S ohledem na rozsah definovaný v zadání byla vymezena čtyři území v katastru obce, kde byl navržen možný způsob dalšího rozvoje a nastíněny úpravy směřující k efektivnějšímu využití veřejných prostor obce se zvláštním důrazem na estetické kvality. Kromě koordinace ploch pro pěší a prostor využívaných motorovými vozidly se zejména jedná o umístění některých chybějících funkcí v intravilánu a o návrh hmotových úprav budov představujících „tvář“ obce Olešná. Nedílnou součástí návrhu je zhodnocení stávajícího stavu zeleně, její další rozvoj a lepší využití.

Oblasti návrhu byly vymezeny čtyři, jedná se o náves a přilehlé okolí včetně parku okolo kostela a obecního rybníku, areálu školy a sokolovny včetně venkovních sportovních ploch. Další oblastí je původní náves, dnes hlavní ulice ve směru na Rakovník. Významným územím pro komunitní život obce je areál fotbalového hřiště s okolím, tato oblast zahrnuje také areál restaurace u Barona. Poslední řešenou oblastí je severní okraj obce v ÚPD vymezený pro výrobu a průmysl, kam by bylo vhodné umístit obecní sběrný dvůr.