Nový Pavlov

Home / Projekty / Nový Pavlov

typ projektu: urbanismus

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2019

Urbanistický návrh zástavby Nového Pavlova si klade za cíl naplnit požadované kapacity a zároveň vytvořit příjemné prostředí pro bydlení. Navrhovaná zástavba je zónovaná a prostorově i funkčně strukturovaná. Formujícím prvkem je poloha v těsném sousedství železniční tratě, která spojuje lokalitu s okolním světem a zároveň vytváří prostorovou barieru a hlukové omezení. V návrhu je počítáno s dvojkolejnou tratí a druhým nástupištěm, ke kterému směřují pěší trasy z celého řešeného území. Na nádražní prostor navazuje centrální část sídla s částečně komerční funkcí. Pro další vyvolané potřeby navrhované zástavby byla v této zóně ponechána plošná rezerva v podobě parku dimenzována tak, aby pokryla potřebu prostoru na menší základní školu se sportovištěm. V budoucnu lze případně využít pro další navýšení kapacity území podle potřeb, jak je přinese budoucnost. Návrh pracuje se zelení. Ta vytváří soukromé prostory, odděluje jednotlivé části zástav-by, zkvalitňuje území. Bylo by vhodné osazovat již vzrostlou. Vliv vlaku na hlukové poměry v území je eliminován bariérovou zástavbou namísto původně uvažované monofunkční navážky a stěnové bariery, změna souvisí s nedávnou úpravou legislativy, kdy je možné venkovní chráněný prostor nahradit technickým opatřením na fasádě a interiéru stavby. Široké portfolio ubytovacích možností doplňuje atriový bytový dům, vhodný pro seniorského bydlení. Diverzifikace typů bydlení jde ruku v ruce s prostorovým uspořádáním území, obojí je možné díky rozsahu a ucelenosti navrhovaného území.