Návrh zástavby administrativního objektu/hotelu, Praha 9

Home / Projekty / Návrh zástavby administrativního objektu/hotelu, Praha 9

typ projektu: soutěž

stav/stupeň projektu: studie

rok: 2017

Studie byla vytvořena v rámci vyzvané soukromé soutěže, požadavkem byl návrh zástavby pozemku ve dvou variantách funkční náplně – hotel a kancelářská budova.

Oběma variantám předloženého návrhu, hotelu i administrativě, jsou společné limity, dané pozemkem. Zaprvé je to nutnost splnit limity osvětlení okolních stávajících budov. Ta vede k ze stavebního či ekonomického hlediska k na první pohled nelogicky uskákané hmotě. Zadruhé je to úzký tvar parcely, která se krátkou stranou přimyká k Poděbradské, odkud je do území nástup. Jsme přesvědčeni, že je vhodné o pozemku uvažovat jako o slepé ulici, městském zákoutí: Když už stejně z důvodů požadavků na dopravu (čekání vozidel na vlastním pozemku) a požární ochrany (příjezd hasičů i k zadním schodištím) musíme parter nechat přístupný, tak považujeme za vhodné přetvořit ho do podoby lokální městské ulice – polosoukromý parter. Zatřetí jsou to limity z hlediska dopravy. Jednak požadavek zachování stávajícího připojení, pak požadavek na to, aby čekající vozy čekaly na pozemku, zatřetí pak samotná požadovaná kapacita parkingu. To vše vede k jedinému ekonomickému návrhu, který je svou koncepcí společný pro obě varianty.

Varianty mají společný i přístup k designu, byť se výraz předložených návrhů liší. Společná je logika za návrhem, která samozřejmě, kvůli lišící se funkci, vede k odlišným výsledkům:

  • U administrativy převažují pásově prosklené plochy oken, protože hlavní, co je u kanceláří třeba, je osvětlení. Ty jsou jen lokálně narušeny sníženými parapety – což obohacuje objekt zvenčí i zevnitř a nijak to nekomplikuje např. osazení radiátorů či vedení rozvodů v kabelových trasách pod okny.
  • U hotelu jsou okna spíše úzká a vysoká, jejich plocha není potřeba tak velká. Z hlediska designu takto pojaté okenní otvory dodávají fasádě rytmus a živost, na nároží ponechávají dostatečně volnou plochu pro umístění potřebné reklamy.