Bytový dům Zvonařka

Home / Projekty / Bytový dům Zvonařka

typ projektu: bytový dům

stav/stupeň projektu: vytvořena dokumentace pro územní rozhodnutí

rok: 2010 – 2018

Dokumentace řeší v podrobnosti pro územní řízení návrh rezidenčního objektu na pozemku situovaném na nároží ulic „Pod Nuselskými schody“ a „ Pod Zvonařkou“. Navrhovaný dům by měl poskytnout příjemné obytné prostředí svým obyvatelům – jednou ze dnes intenzívně vnímaných složek, které tuto kvalitu konstituují, je respekt k podstatě místa, genia loci. Jedním ze základních cílů návrhu je tedy zachování stávajícího charakteru území s vyšším podílem vzrostlé zeleně. Návrh je zásadně ukotven v neopakovatelném kontextu pozemku – opěrné zdi, Nuselské Schody, výrazný výškový rozdíl v rámci parcely, existence památkově chráněného objektu roubenky…

Pozemek je částečně tvořen bývalou zahradou památkově chráněného roubeného objektu, kde rovinná část tvoří bezprostřední okolí tohoto domu, a pak předpolím opěrné zdi – zastavitelná severní část se nachází ve velmi strmém svahu zajištěném stávající mohutnou opěrnou zdí. Pozemek je zčásti porostlý zelení nahodilého – náletového charakteru. Objekt zachovává památkově chráněnou roubenku jako solitér a dovazuje se na zástavbu viladomů západním směrem – přibližně kopíruje průběh stávající opěrné zdi. V dálkových pohledech je celá navrhovaná zástavba skryta pod úrovní staveb v ulici Pod Zvonařkou a nezasahuje tedy do pražského panoramatu. Nad úroveň stávající opěrné zdi se propisují pouze „věže“, které rozbíjejí jednotnou hranu hmoty, kopírující průběh opěrné zdi. Půdorysná citace opěrné stěny, rozčleněná ve hmotě solitéry vystupujících objemů vnáší do místa, jehož zástavba vznikala spíše nahodile (vzhledem k neopakovatelné morfologii místa ani nelze očekávat koncepční regulaci), řád, jehož aplikace posune vnímání i širšího okolí z kategorie „nahodilá zástavba“ do kategorie „koncepční urbanistický celek, reflektující specifika místa“.