Bytový dům Troja Horizons

Home / Projekty / Bytový dům Troja Horizons

typ projektu: bytový dům

stav/stupeň projektu: DUR

rok: 2012

Předmětný pozemek se nachází v přirozeně dominantní poloze na okraji Bohnického sídliště na hraně svahu padajícího dolů k řece do Tróji, v nárožní pozici vůči křižovatce mezi ulicemi K Pazderkám a Lodžské. Objekt navrhovaný na takto umístěném pozemku hraje z urbanistického hlediska významnou roli, protože jeho silueta bude součástí dálkových pohledů ve směru z protějších svahů. Navrhovaný objekt je proto navržen tak, že svou výškou vytváří spojovací článek mezi stávající osmipodlažní zástavbou a grandiózními výškovými domy na druhé straně Lodžské ulice. Objemově je dům upraven tak, aby svými posunutými hmotami vycházel z principu, podle kterého jsou navrženy stávající sousední bytové domy. Z hlediska vazeb na bezprostřední okolí je neméně důležitá existence komerčních ploch, předpokládá se, že doplňková komerční náplň domu s parterovými prvky oživí lokalitu a dnes nevyužívaný park při křižovatce dostane nový smysl. Inspirací architektonického řešení jsou v první řadě urbanistické vazby a vztahy stejně jako funkční náplň stavby. Vnějším vzhledem se objekt snaží začlenit do svého okolí, zároveň je zde snaha vyvarovat se určité jednotvárnosti a fádnosti charakteristické pro sídliště budovaná v minulosti. Pravidelný rastr okenních otvorů je proto s narůstající výškou podlaží funkčně modifikován. V přízemí tvoří rastr otvorů loubí, v dalších vyšších podlažích jsou to lodžie, ze kterých ční balkonové desky. Ve výšce, kde by balkony byly nepříjemné zůstávají pouze lodžie a podlaží těsně pod ustupujícím patrem mizí i lodžie. Kolem ustupujících podlaží tvoří obvodová stěna s rastrem otvorů lehkou zábranu proti povětrnosti, aniž by bránila výhledům a oslunění. Fasáda budovy bude pojednána ve světlých tónech vycházejících z barevnosti okolní zástavby.