Náhledy Seznam
12 3 4 5 6

Územní studie Odeon

Ostrava
Datum: 01/2010
Stav: územní studie

Územní studie navrhuje urbanistickou strukturu, dopravní řešení a prostorovou regulaci. Definuje výškové a objemové limity zástavby a stanovuje výchozí kompoziční principy pro další rozvoj území. Návrh reaguje na exponovanou a významnou polohu vymezeného území, propojuje stávající i navrhované funkce v území a řeší organizaci dopravy a dopravu v klidu. Návrh vymezuje veřejné a uliční prostory pro dopravní obsluhu území, pro pěší, cyklisty, parkování, situování uliční zeleně.

Hlavní cíle studie:

- Zkvalitnění stávajícího prostředí – nové atraktivní využití (funkčně i architektonicky)

- Zachování průchodů územím pro pěší + jejich variabilita

- Vytvoření zázemí pro cestující příměstskou hromadnou dopravou (čekárna, infocentrum, veřejné WC)

- Vytvoření několika druhů prostorů od veřejných přes poloveřejné až k soukromým včetně jejich vzájemného propojení

- Minimalizace dopadů hluku z okolní dopravy – vytvoření klidných a chráněných míst

- Zachování „zeleného rázu“ prostředí