Náhledy Seznam
FM hlavní výkres
12 3 4 5 6 7 8 9 10

Územní studie oblasti mezi nádražím a třídou TGM, Frýdek-Místek

Frýdek-Místek
Datum: 04/2018

Řešení území areálů bývalých textilních továren mezi nádražím ve Frýdku-Místku a městskou třídou T.G.M.
Dopravně-inženýrskou část zpracovala Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Řešené území je charakteristické historickými a architektonicky jedinečnými objekty textilního průmyslu a také tím, že je špatně prostupné a v podstatě ze tří stran oddělené od okolí dopravními bariérami.

Zadání: K odstranění fragmentace města, začlenění průmyslových areálů do jeho urbanistické struktury včetně záchrany a ochrany původních pro město charakteristických průmyslových fasád, zlepšení infrastruktury ve městě, oživení a vznik nových veřejných prostranství včetně zeleně, maximální utlumení průmyslové činnosti v areálech, ideově zohlednit dopravní problémy v území kolem železnice a jejich dopady do území. Návrhy řešení by měly přispět ke zlepšení životního prostředí, urbanismu a image města.

Úvodní fází byl rozbor a analýza podkladů, definice problémů v území. Následovalo zpracování konceptů návrhu ve 3 variantách, které byly předloženy objednateli k připomínkování a výběru varianty k dopracování. Výsledný návrh – čistopis – je založen na variantě 2 konceptu, která byla doplněna na základě připomínek objednatele o prvky z dalších dvou variant.

Území je v podstatě tranzitní, je zde málo cílů odpovídajících centru města, nevyužitá synergie s nádražím, které je nedůležitějším cílem v lokalitě. Nevyužívá potenciál průchodu obyvatel ze sídliště Slezská, ani cestujících čekajících na MHD. Chybí zde odpovídající občanská vybavenost, školské, zdravotnické zařízení, domov seniorů, volnočasové a sportovní využití, doplněno službami a obchody v parteru. Ve FM aktuálně chybí i kapacitní hotel. Aby se území stalo více atraktivní pro návštěvníky je docíleno návrhem nových staveb s převážně polyfunkčně obytným využitím a adaptací stávajících budov na vhodné využití, zejména veřejné občanské a komerční vybavenosti. Cílem je zvýšení počtu obyvatel a drobných lokálních cílů v řešeném území. V řešeném území téměř chybí obytné budovy, které by vnesly do lokality běžný život, nutný pro trvalou udržitelnost využití území. Proto byly v rámci celého řešeného území navrženy polyfunkční městské objekty s bydlením v horních podlažích nebo i čistě obytné domy.

Zobecněná urbanistická a funkční koncepce:
Historické budovy – Rekonstrukce a adaptace na polyfunkční využití, primárně pro veřejnou a občanskou vybavenost i volnočasové aktivity, menší obchody, služby, kulturu, sport, vzdělávání, zdravotnictví apod. + vytvoření nových veřejných prostranství
Novostavby – Důraz na doplnění bydlení, včetně bydlení pro seniory, v přízemí v kontaktu s ulicí drobné obchody a služby.