Náhledy Seznam
12 3 4 5 6

Revitalizace Pražské ulice v Kolíně

Kolín
Datum: 09/2016
Stav: studie

Limitem celého návrhu je stávající šířka uličního profilu daná existující zástavbou. Na návrh příčného profilu Pražské ulice má zásadní vliv autobusová doprava a požadavky zadavatele na větší začlenění cyklistické dopravy a maximalizaci počtu parkovacích stání. 
Během návrhu bylo uvažováno několik variant umístění samostatných jednosměrných i obousměrných vyhrazených jízdních cyklistických pruhů, ať už v rámci vozovky nebo jako součást chodníku. Zvažován byl i společný pás pro chodce i cyklisty. Ve všech variantách vznikalo množství nevhodných křížení mezi provozem chodců, cyklistů a automobilů projíždějících i parkujících. 
Vzhledem výše popsanému jsme od samostatného vedení cyklistické dopravy upustili a zvolili řešení tzv. cyklopiktokoridoru, který je součástí rozšířené vozovky. Vyřešily se tím všechny kolize a všechny druhy dopravy budou v maximální možné míře plynulé.

- Ulice Sluneční ve stávající poloze přetíná parčík na dvě malé nevyužitelné plochy zeleně, které mohou sloužit maximálně pro venčení psů. Navrhujeme přemístit vozovku na západní hranu prostoru, čímž vznikne jedna nedělená plocha fungující jako parkové náměstí.

- Frekventovaný přechod přes Pražskou ulici byl přesunut ze západní strany křižovatky na stranu východní. Je zde více prostoru pro rozptyl chodců a zlepší se tím i rozhledové poměry - chodce na přechodu bude lépe vidět i z automobilu přijíždějícího z náměstí Republiky.

- Stávající keřovou zeleň v prostoru nároží mezi bytovými domy navrhujeme zredukovat pouze na předzahrádku bytu v přízemí. Předzahrádka by byla odstíněna od veřejného prostoru novou zídkou a trojicí stromů stojících již v nově vydlážděné ploše, která by byla doplněna lavičkami, stojany na kola, pítkem apod. Nároží tohoto odpočinkového plácku uzavírá sousoší medvědů „Pojďte pane, budeme si hrát“.

- Neutěšené zákoutí před domem čp. 880 upravujeme tak, že betonový květináč rušíme, čímž uvolníme prostor pro chodník. Díky zúžené vozovce se vejde i několik podélných parkovacích (zásobovacích) stání. Niky v přízemí domu čp. 880 („podloubí“) navrhujeme uzavřít zasklením a využít jako multifunkční vitríny pro vystavení/prezentaci zajímavostí, novinek, informací města Kolína, může zde být elektronická úřední deska, mohou fungovat i jako malá venkovní galerie, případně mohou sloužit jako samostatné výlohy okolních obchodů.