Náhledy Seznam
Nadhled
12 3 4 5 6 7 8

Malé náměstí v Železném Brodě

Železný Brod
Datum: 03/2012
Stav: soutěž

 Urbanistická soutěž na řešení Malého náměstí v Železném Brodě.

 

Hlavním prvkem návrhu je lávka a její umístění v netradiční poloze, která přitáhne do prostoru
podél potoka Žernovníka pěší provoz, jenž zatraktivní lokalitu a dá smysl nové výstavbě podél
lávky. Potok Žernovník je významnou hodnotou v území, jenž ale není v současné době plně
„využitá“. Návrh jej zpřístupňuje a začleňuje do „života“ města nejen řešením lávky, ale také
umístěním klesajících teras v prostoru nástupu na lávku. Tyto rozšiřují regulované koryto potoka a
umožňují přístup lidí přímo k vodě. Ve spojení s výsadbou stroků a zelenou úpravou parkoviště
v této části náměstí je vytvořen příjemný klidový prostor, který přitáhne lidi a má „vyprovokovat“
výstavbu na přilehlých soukromých pozemcích. Samotná lávka vede přímo nad potokem a
zpřístupňuje tyto pozemky ze západní strany, čímž je více zhodnocuje a umožňuje zde výstavbu
např. obchodní pasáže v podloubí, jak ukazuje grafická část. Lávka po překročení nábřežní cesty
plynule přechází v můstek přes Jizeru. V místě jeho ukončení na protějším břehu navrhujeme opět
terasy klesající k vodě (obdoba stejné myšlenky na druhé straně) jako místo pro zastavení s
hezkým výhledem na kostel, nově řešené plochy pod ním a lávku s korzujícími lidmi. Lávka bude
ocelovo-dřevěné konstrukce jako moderní analogie s historickými dřevěnými mosty s podporami
v korytě řeky. Idea návrhu neklade důraz na tvarově a hmotově výrazné řešení, ale citlivé
propojení dvou břehů, kde hodnotu má nést především samotné umístění lávky v rámci řešeného
území, a pak také dodatečná funkce lávky, která vytváří ve své ploše klidové části a umožňuje tak
lidem nejen přesun mezi dvěma břehy, ale i posezení a oddech s výhledem.
 
Umístěním nových domů návrh vymezuje prostor náměstí a prostoru pod kostelem, kde je dnes
pouze parkování, dává nová zástavba zcela nový význam a navíc cloní rušivý výhled na panelové
domy na protějším břehu Jizery tak, aby vynikl kostel se zvonicí. V přízemí jsou objekty půdorysně
menší a druhé podlaží tak kryje prostor pro parkování, jeden z objektů je navíc vykonzolován nad
nově umístěnou autobusovou zastávku tak, aby vytvořil krytý prostor pro čekající. Prostor Malého
náměstí je tak v návrhu pocitově vymezen z jižní strany a znovunabývá původní výraz a proporce.
Materiálově je řešen v kamenné dlažbě, kde ale její rozdílná velikost, orientace a „drsnost“
vymezují jednotlivé funkční plochy dopravy automobilové, pěší a klidové. Přesná detailní
specifikace a spárořez budou součástí další fáze. Samotné nově navržené domy jsou polyfunkční,
kde spodní podlaží vyplňují prostory služeb a veřejné vybavenosti a horní podlaží tvoří bydlení
(případně ubytování). Domy jsou hmotově navrženy tak, aby propojily jednotlivé úrovně území,
náměstí samotného a stoupajícího svahu směrem ke zvonici, kde vytvářejí terasy s možností
posezení poskytujícího jiný úhel vnímání celého prostoru. V návrhu jde o to mnohem více zapojit
tuto hezkou zelenou část města a poskytnout řešenému prostoru nové hodnoty v jeho využití jako
propojovacího mezistupně mezi úrovní náměstí a kostela se zvonicí.